opc_loader
Print deze pagina:

 

                VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Womansfashion. Tenzij Womansfashion zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
1.2 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail.
1.3 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1.4 Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en -capaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen. Hiervoor onze voorwaarden voor retournering.
(zie retouren).

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Womansfashion zijn vrijblijvend en Womansfashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Womansfashion. Womansfashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Womansfashion dit mee binnen tien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van de artikelen of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
3.3 Betaling kan geschieden door middel van Ideal, Visa, Mastercard, Paypal of vooraf betalen. Als uw bestelling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Bij een banktransactie versturen wij de bestelling op het moment dat de betaling binnen is. 
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Womansfashion gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Womansfashion.

 

Artikel 4. Levering


4.1 Wij streven ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling ter verzending aan te bieden. Womansfashion is hiertoe echter niet verplicht. Womansfashion zal ten alle tijden een bestelling binnen 14 werkdagen versturen. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is ontvangt de klant hiervan bericht.
4.2 Een bestelling zal in principe altijd binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
4.3 Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen voor het gelijke order bedrag.
4.4 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Womansfashion verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Bezorgadres en leveringsservice

6.1 Bij een bestelling kunt u zelf het gewenste afleveradres selecteren. De bestelling wordt bezorgd op werkdagen en op zaterdag. Indien er niemand aanwezig is zal gekeken worden naar de mogelijkheid om de bestelling bij de buren af te leveren. Indien niemand de bestelling kan aannemen zal er de volgende dag opnieuw een afleverpoging plaatsvinden. Indien ook tijdens de tweede afleverpoging niemand aanwezig is zal de bestelling terug worden gestuurd naar ons.
6.2 Womansfashion heeft het recht om opnieuw verzend- en administratiekosten in rekening te brengen bij bestellingen die niet afgeleverd konden worden en retour zijn gezonden.

 

Artikel 7. Reclamatie

7.1 Mocht u een klacht hebben of niet tevreden zijn over onze producten en of diensten dan horen wij dit graag via info@womansfashion.nl.
7.2 Klachten over geleverde artikelen binnen 3 werkdagen na optreden van het gebrek aanmelden via info@womansfashion.nl.
7.3 Womansfashion streeft er ten alle tijde naar om eventuele problemen in overleg met de klant op de best mogelijke manier op te lossen.
7.4 Op alle artikelen in de Womansfashion webshop zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de leverancier van toepassing.

 

 

Artikel 8. Retourneren


8.1 Indien u een product uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan Womansfashion te retourneren. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, niet gedragen is, nog voorzien is van het originele prijskaartje en een volledig ingevuld retourformulier is bijgesloten. Een gepast artikel beschouwen wij uiteraard niet als gedragen.
8.2 Wij geven geen garantie op; bijzondere materialen (bv, lak, glitters, leer etc) ritsen, afgeprijsde artikelen.
8.3 De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Womansfashion gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert. Retouren welke per post verzonden worden dienen ten alle tijden voldoende  te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Womansfashion nimmer geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier.

 

 

Artikel 9. Privacy


9.1 U geeft via de bestelling Womansfashion toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken.
9.2 Uw gegevens worden bewaard voor realiseren van de noodzakelijke doeleinden. onder deze doeleinden vallen: het realiseren van de overeenkomst, marketingacties en het onderhouden van de klantrelatie. De verstrekte persoonsgegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming voor commerciële doeleinden verstrekt aan derden.
9.3 U heeft ten alle tijden recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Via uw klantencode kunt u tijdens het bestelproces op de website uw persoonsgegevens aanpassen.

 

 

Artikel 10. Overmacht


10.1 In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Womansfashion opgeschort.
10.2 Indien een periode van overmacht langer is dan 60 dagen hebben zowel u als Womansfashion het recht om de overeenkomst, zonder enige verplichting tot het betalen van een schadevergoeding te ontbinden.
10.3 Er is sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/export verboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Womansfashion of bij de toeleveranciers van Womansfashion.

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid


11.1 Iedere aansprakelijkheid van Womansfashion en van de medewerkers en de producten van Womansfashion voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Womansfashion is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
11.2 Womansfashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van womansfashion.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Womansfashion ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Womansfashion verschuldigd is.
11.4
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Womansfashion dan wel tussen Womansfashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Womansfashion, is Womansfashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Womansfashion.
11.5 Womansfashion is niet aansprakelijk voor de niet permanente beschikbaarheid van www.womansfashion.nl, en voor technische of elektronische fouten van de online aanbiedingen.